Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU
„3Maj z TeleTaxi”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu „3Maj z Tele Taxi” są: Tele Taxi
z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Bohaterów Monte Cassino 12/84, nr REGON
950185797,która posiada stronę internetową pod adresem www.teletaxizamosc.pl
oraz www.facebook.com/taxizamosc/, oraz Gazeta Miasta z siedzibą 22-400
Zamość, Kalinowice 137f, nr REGON 060215082, która posiada stronę internetową
pod adresem oraz www.facebook.com/GazetaMiasta/ zwane dalej
Organizatorami..
2. Konkurs trwa od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 września 2016r. Konkurs
organizowany jest na profilu Tele Taxi na stronach Facebooka pod adresem:
www.facebook.com/taxizamosc/, na stronie internetowej www.teletaxizamosc.pl
oraz na profilu Gazety Miasta www.facebook.com/GazetaMiasta/ i na stronie
internetowej www.gazetamiasta.pl
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.teletaxizamosc.pl
4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z
wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatorów oraz członków ich
rodzin.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie,
tj.posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany
przezFacebook, ani z nim związany, a ponadto Uczestnicy Konkursu w pełni
zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za wszelkie działania lub
zaniechania Organizatorów związane z przeprowadzeniem Konkursu.
9. Wszelkie oświadczenia i dane, jakie Uczestnik zobowiązany jest przekazać
Organizatorom w związku z uczestnictwem w Konkursie będą administrowane
wyłącznie przez Organizatorów i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w
szczególności nie podlegają dalszemu przekazaniu serwisowi Facebook.
II. Dystrybucja kuponów oraz zasady Konkursu
1.Dystrybucja kuponów odbywa się w wybranych miejscach użyteczności publicznej
(sklepach, lokalach gastronomicznych, klubach), w taksówkach organizatora TeleTaxi
oraz poprzez stronę internetową Organizatorów www.gazetamiasta.pl oraz
www.teletaxizamosc.pl do pobrania w formie pliku PDF.
2.Kupon składa się z dwóch części:
a) Awers Kuponu upoważnia do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 2 zł
na przejazd taksówkami Tele Taxi. Aby otrzymać rabat, po zakończonym kursie
należy przekazać kupon kierowcy. Opłata za przejazd wskazana na taksometrze
zostanie pomniejszona o 2 zł. Jednorazowy rabat 2 zł nie łączy się z promocją „6-ty
kurs gratis”.
b) Rewers Kuponu upoważnia do udziału w Konkursie przy spełnieniu następujących
warunków:
– podanie danych kontaktowych ( imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail)
– przekazanie wypełnionego kuponu kierowcy najpóźniej do dnia 30 września 2016r.
do godziny 24:00
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z form promocji jak również
skorzystać z obu.
4. Losowanie nagród odbędzie się 1 czerwca, 1 lipca, 1 sierpnia,1 września i 1
października w siedzibie Organizatora Gazeta Miasta. W każdym losowaniu biorą
udział kupony złożone do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego losowanie
(kupony złożone do 31 maja losujemy 1 czerwca, kupony złożone do 30 czerwca
losujemy 1 lipca itd.) Każdy kupon bierze udział tylko w jednym losowaniu.
5. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach losowania poprzez
zamieszczenie informacji na stronach internetowych oraz stronach Facebooka
Organizatorów jak również drogą mailową lub telefoniczną.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda na opublikowanie wizerunku Zwycięzcy
na stronach internetowych oraz stronach Facebooka Organizatorów.
7. Uczestnik Konkursu, który od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 września 2016r.
przekaże Organizatorom największą liczbę Kuponów otrzyma Nagrodę Specjalną. W
przypadku stwierdzenia, że taką samą liczbę Kuponów przekazało więcej niż jeden
Uczestnik, Organizatorzy wyłonią Zwycięzcę droga losowania.
7. Tele Taxi zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie bez
podania przyczyny, w szczególności z uwagi na małe zainteresowanie.
III. Nagrody
1. Nagrodami są:
a) losowanie 1 czerwca
voucher do realizacji w „Pancernik Coffee & Snooker Club”. Wartość
50 zł (20 zł na grę w bilard, 30 zł na konsumpcję)
Karta upominkowa do realizacji w sieci drogerii Rossmann o wartości
50 zł
2x bilet open do kina Stylowy o wartości 20 zł plus karta VIP do realizacji
w korporacji Tele Taxi 19195. Wartość rabatów 20 zł
b) losowanie 1 lipca
pakiet szczupłe uda, płaski brzuch o wartości 140 zł, do realizacji w Studio Figura, Zamość, ul.Lwowska 28/7

pakiet limfodrenaż o wartości 80 zł, do realizacji w Studio Figura, Zamość, ul. Lwowska 28/7
voucher do realizacji w „Pancernik Coffee & Snooker Club”. Wartość
50 zł (20 zł na grę w bilard, 30 zł na konsumpcję)
c) losowanie 1 sierpnia


d) losowanie 1 września


e) losowanie 1 październikaf) Nagroda Specjalna losowanie 1 października

IV. Postanowienia końcowe
1. Decyzje Organizatorów Konkursu mają charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
3. Osoby dokonujące zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na
przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na
potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
4. Uczestnicy Konkursu udzielają jednocześnie na rzecz Organizatorów zezwolenia
na upublicznienie imienia i nazwiska Uczestnika – Zwycięzcy lub jego pseudonimu,
jeżeli Uczestnik zgłosi takie zastrzeżenie na piśmie oraz wizerunku Uczestnika
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian postanowień niniejszego
regulaminu w każdym czasie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.